Mere om det typiske sagsforløb

Et typisk eller generelt sagsforløb i huslejenævnet ser sådan ud:

1

Huslejenævnet modtager en skriftlig klage samt gebyr for sagens behandling.

2

Der udpeges en sagsbehandler, der forbereder sagen for nævnet.

3

Den skriftlige klage sendes til modparten til udtalelse og udlejeren anmodes typisk om at fremkomme med oplysninger til sagen. Fristen for svar er som udgangspunkt 2 uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristforlængelse. Når Huslejenævnet modtager svaret fra modparten, sendes svaret til klageren. Klageren bliver bedt om at oplyse, om sagen ønskes indstillet til afgørelse, eller om der er yderligere kommentarer. Fristen for svar er 2 uger.

4

Efter modtagelse af svar fra klageren, vil sagsbehandleren vurdere, om der skal indhentes yderligere oplysninger i sagen. Alle oplysninger, der er af betydning for nævnets afgørelse, bliver forelagt for sagens parter til udtalelse.

5

Det er ofte nødvendigt at besigtige lejligheden/ejendommen i klagesager om lejens størrelse, og i den forbindelse vil udlejer og lejer – og deres eventuelle repræsentanter – få besked herom med mindst 1 uges varsel. I sager om husordensovertrædelser vil der også blive indkaldt vidner.

6

I besigtigelsen/mødet deltager huslejenævnets formand og medlemmer samt nævnets sekretær. I sager om husordensovertrædelser deltager tillige en social sagkyndig. Besigtigelsen tager typisk 10 – 20 minutter. Som hovedregel deltager vi med en repræsentant for at støtte dig.

7

Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, vil nævnet træffe afgørelse i sagen. Nævnet holder som udgangspunkt møde hver 14. dag med undtagelse af juli måned.

8

Afgørelsen bliver sendt til udlejer og lejer samt deres eventuelle repræsentanter.

Sagsbehandlingstiden varierer alt efter hvilket Huslejenævn der behandler sagen. Dette kan spænde fra 1 til 8 måneder, men typisk tager en sag 4-5 måneder.

Hvis én af parterne er uenig i afgørelsen, skal man indbringe denne for Boligretten inden 4 uger, dog ikke i København, hvor sagen kan indbringes for huslejeankenævnet.

Der vil være en klagevejledning bagerst i afgørelsen fra Nævnet.

Vi kan føre din sag videre i både ankenævnet, boligretten og landsretten – og over hele landet.

Er du dækket af en retshjælpsforsikring i sagen, kan vi ofte føre hele sagen for dig gratis. Har du ikke en indboforsikring med en retshjælpsdækning – så skynd dig og få en indboforsikring. Få et tilbud her.