Privatlivspolitik – databehandling og beskyttelse af persondata

Hvem er den dataansvarlige?

TjekDinLeje.dk  /v. Tjek Din Leje ApS, er dataansvarlig for behandlingen af de afgivne personoplysninger. Du kan kontakte Tjek Din Leje ApS på følgende måder:

Telefon: 71 74 58 00
Mail: kontakt@tjekdinleje.dk
Adresse: Bredgade 66, 2 – 1260 København K.

Hvad er formålet med behandlingen af dine data?

Formålet med TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS’ behandling af dine personoplysninger kan samlet set beskrives som, ”statistik, sagsbehandling, kundeadministration” og ”Bekæmpelse af hvidvask”.

Ved ”statistik, sagsbehandling, kundeadministration” forstås TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS’ og Advokatfirmaet Hedehøjs behandling af dine personoplysninger, som led i undersøgelsen og registreringen af dit lejeforhold til statistisk og referencemæssigt brug, samt ved undersøgelse af eventuelle lejesager og/eller i indgåelsen af en kontrakt og udførelsen af en eller flere tjenesteydelser på foranledning af dig.

Ved ”Bekæmpelse af hvidvask” forstås TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS’ og Advokatfirmaet Hedehøjs behandling af dine identifikationsoplysninger ifm. overholdelsen af den til enhver tid gældende hvidvaskningslov og tilsvarende lovgivning til imødegåelse af økonomisk kriminalitet og terrorvirksomhed.

Hvad er hjemlen for behandlingen?

TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS’ og Advokatfirmaet Hedehøjs behandling af dine personoplysninger til formålet ”statistik, sagsbehandling, kundeadministration” udføres dels med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, som anfører:

”Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som du, den registrerede, er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.”

Behandlingen udføres også dels med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, herunder det i årsag 47 anførte:

” f) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.”
og
”47) En dataansvarligs legitime interesser, herunder en dataansvarlig, som personoplysninger kan videregives til, eller en tredjemands legitime interesser kan udgøre et retsgrundlag for behandling, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor under hensyntagen til registreredes rimelige forventninger på grundlag af deres forhold til den dataansvarlige. For eksempel kan der foreligge sådanne legitime interesser, når der er et relevant og passende forhold mellem den registrerede og den dataansvarlige, f.eks. hvis den registrerede er kunde hos eller gør tjeneste under den dataansvarlige. I alle tilfælde kræver tilstedeværelsen af en legitim interesse en nøje vurdering, herunder af, om en registreret på tidspunktet for og i forbindelse med indsamling af personoplysninger med rimelighed kan forvente, at behandling med dette formål kan finde sted. Den registreredes interesser og grundlæggende rettigheder kan navnlig gå forud for den dataansvarliges interesser, hvis personoplysninger behandles under omstændigheder, hvor registrerede ikke med rimelighed forventer viderebehandling. Eftersom det er op til lovgiver ved lov at fastsætte retsgrundlaget for offentlige myndigheders behandling af personoplysninger, bør dette retsgrundlag ikke gælde for behandling, som offentlige myndigheder foretager som led i udførelsen af deres opgaver. Behandling af personoplysninger, der er strengt nødvendig for at forebygge svig, udgør også en legitim interesse for den berørte dataansvarlige. Behandling af personoplysninger til direkte markedsføring kan anses for at være foretaget i en legitim interesse.”

TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS’ behandling af dine personoplysninger anvendes endvidere også til formålet ”Bekæmpelse af hvidvask” udføres med hjemmel i persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, c. ”Behandlingen er nødvendig for overholdelsen af en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.” Den retlige forpligtelse, som påhviler TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS samt samarbejdspartenere, fremgår bl.a. af hvidvaskningslovens kapitel 3.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

De behandlede personoplysninger anses som værende i kategorien af almindelige personoplysninger, og disse kan inddeles i følgende sub-kategorier:

 • Stamoplysninger – eks. fulde navn og folkeregisteradresse
 • Kontaktoplysninger – Telefonnummer og mailadresse m.v.
 • Oplysninger om dit lejemål, herunder lejekontrakt, opkrævninger, forbrugsregnskaber, varslingsskrivelser og tilsvarende korrespondance om dit lejemål.

TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS eller Advokatfirmaet Hedehøj anmoder dig kun om dit personnummer, når/hvis der etableres et klientforhold, eller modtager dette, hvis det fremgår på anden vis af det modtagne materiale.

Hvem videregives mine personoplysninger til?

Som led i behandlingen af dine personoplysninger, videregiver TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS dine personoplysninger til Tjek Din Leje ApS’ databehandlere og til offentlige instanser. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udførelsen af en given tjenesteydelse nødvendiggør videregivelsen.

Databehandler

Personoplysninger afgivet til TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS og Advokatfirmaet Hedehøj behandles på vores eksterne databehandleres sikrede servere, som vores website og øvrige programmer og sagsbehandlingssystemer drives og hostes hos.

Der foreligger databehandleraftaler mellem TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS og Advokatfirmaet Hedehøj og vores databehandlere, hvilket sikrer, at alle vores personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.

Der foreligger en databehandleraftale mellem TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS og Freshdesk Inc., som afspejler Freshdesk’s standardaftale. TjekDinLeje.dk bruger Freshdesk’s kundeserviceportal til håndtering af kundehenvendelser. Du kan læse mere om Freshdesk’s initiativer omkring bl.a. GDPR her.

Der foreligger en databehandleraftaler mellem TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS og TYPEFORM SL, som afspejler Typeform’s standardaftale. TjekDinLeje.dk bruger Typeform’s spørgeskema-løsning til indsamling af data til vurdering af lejesager. Eksempler på indsamlet information inkluderer (men er ikke begrænset til): adresse, kontaktoplysninger og navne. Du kan læse mere om Typeform’s initiativer omkring bl.a. GDPR her.

Videregives mine personoplysninger til modtagere i tredjelande?

TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS og Advokatfirmaet Hedehøj videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

Hvor lang tid opbevares mine personoplysninger?

Afgivne personoplysninger til TjekDinleje.dk v/. Tjek Din Leje ApS og Advokatfirmaet Hedehøj slettes eller gøres ikke identificerbare, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlet.

Helt konkret afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelsen af en sag, og dermed etableringen af et klientforhold, eller benyttes til sammenligning af lejeforhold eller tilsvarende markedsmæssige undersøgelsesformål, herunder indsamling af statistisk.

Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller gjort uidentificerbar 5 år efter sagens afslutning – sagen regnes som værende afsluttet ved den sidste endelige fakturering.

Udføres en lejevurdering eller anden forespørgsel, eller etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller gjort uidentificerbar mellem 5 til 7 år efter sagens afslutning afhængig af oplysningens karakter. Opgaven eller sagens afslutning regnes som værende afsluttet ved enten levering af resultatet til brugeren eller for juridiske sager, dagen den endelige fakturering.

I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet i en længere periode (op til 30 år), såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er foreneligt eller identisk med formålet ved indsamling, eksempelvis overholdelsen af hvidvaskloven, eller hvis oplysningerne skal anvendes til sammenligning af lejeforholds eller tilsvarende markedsmæssige undersøgelsesformål, herunder indsamling af statistik, samt hvis du indenfor den 10-årige periode ønsker vores hjælp ved udførelsen af endnu en tjenesteydelse.

Hvilke rettigheder har jeg?

TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS’ og Advokatfirmaet Hedehøj’s behandling af dine personoplysninger giver dig følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt i de behandlede personoplysninger

  Du har ret til at få bekræftet om TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS og Advokatfirmaet Hedehøj, som dataansvarlige, behandler personoplysninger om dig, og i givet fald modtage de behandlede personoplysninger.

 • Ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget

  Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger, skulle TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS og Advokatfirmaet Hedehøj behandle oplysninger om dig som enten er ufuldstændige eller decideret ukorrekte.

 • Ret til sletning af personoplysninger

  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS og Advokatfirmaet Hedehøj’s almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til dataportabilitet

  Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage en kopi af de personoplysninger du selv har afgivet til TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS og Advokatfirmaet Hedehøj.

 • Ret til begrænsning af behandlingen

  Du har ret til at begrænse TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS og Advokatfirmaet Hedehøj’s behandling af dine personoplysninger, med det resultat at TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS og Advokatfirmaet Hedehøj’s viderebehandling af dine personoplysning kun må omfatte opbevaringen af personoplysninger. Oplysninger om dit lejemål eller en sagsafgørelse kan dog uanset dette benyttes til sammenligningsformål og statistik med delvis sletning af eksempelvis dit navn og tilsvarende personlige oplysninger, som ikke har relevans for sammenligningsformål for dit lejemål eller en afgørelse af sagen.

Hvem kan jeg klage til?

Hvis du ønsker at klage over Tjek Din Leje ApS’ behandling af dine personoplysninger, skal klagen indgives til Datatilsynet, som kan kontaktes på følgende måder:

Telefon: +45 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
Adresse: Borgergade 28, 5 – 1300 København K

Hvilke personoplysninger er jeg forpligtet til at afgive?

Samtlige personoplysninger og oplysninger om dit lejemål og øvrige lejeforhold, herunder evt. retshjælpsforsikringsforhold som TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS beder dig oplyse, er nødvendige for vores undersøgelser, samt såfremt du ønsker, at vi skal varetage din sag efterfølgende, da også dette er centralt for indgåelsen og opfyldelsen af vores opdrag for dig og andre brugere (statistik og sammenligning af oplysninger).

Hvor kommer mine personoplysninger fra?

Til brug for opfyldelsen af kontrakten med dig, kan det være nødvendigt at TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS indhenter ejendoms- og personoplysninger om dig fra offentlige tilgængelige kilder.

Hvis de behandlede personoplysninger ikke er indhentet hos dig, vil TjekDinLeje.dk v/. Tjek Din Leje ApS’ behandling af de indhentede personoplysninger ske på samme vilkår som var de afgivet af dig.

Hvorvidt der foretages automatiske afgørelser, herunder profilering, på baggrund af de afgivne personoplysninger? Dine personoplysninger vil aldrig være genstand for automatiske afgørelser, herunder profilering, eller anvendt til direkte markedsføring.