Vilkår og forretningsbetingelser – Tjek Din Leje ApS 

 Dette er de aftale vilkår og forretningsbetingelser der gælder klientforhold for Tjekdinleje.dk /v. Tjek Din Leje ApS. 

Vores vilkår og forretningsbetingelser gælder for enhver opgave vi påtager os, medmindre andet er skriftligt aftalt. Det forbeholdes at Tjek Din Leje ApS når som helst ensidigt kan ændre i de anførte vilkår og forretningsbetingelser ved en efterfølgende skriftlig meddelelse herom. 

1. OPGAVEBESKRIVELSE 

1.1. Ved upload af oplysninger på Tjekdinleje.dk er det aftalt, at vi må kontakte dig efterfølgende ved brev, mail, telefon og sms. I sager, hvor du opnår en lejebesparelse, er det aftalt, at vi må bruge dig til reference på vores hjemmeside, Facebook, andre sociale medier/tjenester herunder også Trustpilot og andre rating-tjenester, ligesom at vi må benytte afgørelserne i din sag internt som eksternt. Det er aftalt, at du efter vores anmodning og forudgående aftale, ved helt eller delvis medhold i din sag, foretager en anmeldelse af sagen med den tekst og rating som Tjek Din Leje ApS forudgående har godkendt på førnævnte websites/sociale medier/tjenester. 

1.2. Det er aftalt at vi må kontakte dig telefonisk, via. sms, samt på email når der er tale om transaktionelle meddelelser. Transaktionelle meddelelser forstås som alle meddelelser vi skal sende for at kunne levere vores ydelser. Eksempelvis kan dette være påmindelser om fremsendelse af materiale, og andre oplysninger/kommunikation vi behøver, for at levere vores ydelse. 

1.3. Tjekdinleje.dk /v. Tjek Din Leje ApS udbyder som led i det typiske kundeforløb to separate ydelser. Den første ydelse er en vurdering af kundens huslejeniveau, som kunden accepterer ved indtastning af informationer på tjekdinleje.dk. Den anden ydelse er juridisk rådgivning ifbm. nedsættelse af husleje. Dette accepterer kunden ved at svare accepterende på en fremsendt vurdering eller et konkret tilbud om dette. 

2. FORTRYDELSESRET 

2.1. Når du accepterer, samtykker du til, at vi kan påbegynde arbejdet – inden udløbet af den almindelige fortrydelsesfrist. Du giver således afkald på fortrydelsesretten. 

3. INTERESSEKONFLIKTER 

3.1. Ved upload af oplysninger på Tjekdinleje.dk er det aftalt, at vi må kontakte dig efterfølgende. Forinden vi starter en sag op, tager vi konkret stilling til, om der er nogen form for interessekonflikt. Såfremt der opstår en interessekonflikt undervejs, kan vi blive nødt til at udtræde. 

3.2. I sager, hvor vi bistår flere parter i et aftaleforhold, kan vi kun bistå jer, så længe I er enige om vilkårene for aftalen. Skulle der opstå uenigheder, kan vi blive nødt til at udtræde. 

4. IDENTIFIKATION 

4.1. Vi er underlagt hvidvaskloven. Vi er således forpligtet til at validere vores kunders identitet. Valideringen sker ved indhentelsen af kopi af enten pas eller kørekort samt adresselegitimation for personer uden dansk CPR-nummer. Vi må ikke påbegynde arbejdet, førend vi har modtaget legitimationsoplysninger. 

5. FORTROLIGHED 

5.1. Vi har tavshedspligt og behandler enhver oplysning, vi modtager fra vores kunder, fortroligt, dog giver kunden tilladelse til at oplysninger udveksles med Advoca Advokatanpartsselskab jf, § 6. Derudover er al behandling gensidig fortrolig. Gensidig negativ omtale er forbudt og bodsbelagt. 

5.2. Boden omtalt i pkt. 5.1 udgør fast DKK 25.000. Betaling af boden kan aldrig betragtes som erstatning, og evt. erstatningskrav for negativ omtale fastholdes altid i det hele. 

6. SAMTYKKE TIL DELING AF FORTROLIGE OPLYSNINGER 

6.1. Som kunde gives uigenkaldeligt tilladelse til deling af alle oplysninger mellem Tjekdinleje.dk /v. Tjek Din Leje ApS og Advoca Advokatanpartsselskab, således at oplysninger om eks. dit lejemål, korrespondance, sagens behandling og resultat udveksles mellem de to virksomheder, dog således at oplysningerne behandles med sædvanlig fortrolighed. 

7. HONORAR 

7.1. Honoraret vil i sager, som udføres til fast timepris opgjort efter medgået juristtid på 2.495 kr. i timen inkl. moms, dog maksimalt udgøre 25% af den besparelse eller fordel som du opnår for en 12-måneders periode efter den modtagne afgørelse med tillæg af udlagt klagegebyrer, og tillagt regulering af depositum og forudbetalt leje, samt et evt. tilbagebetalingskrav lejeperioden inden sagens afgørelse. Såfremt en besparelse i sagen ikke opnås, er vores arbejde uden omkostninger for dig således forstået, at du ikke modtager nogen faktura fra os, at vi betaler udlagte klagegebyrer. 

Dette er altså på vilkår af ”no-cure-no-pay”. 

7.2. Eksempel på en 12-måneders lejebesparelse: Hvis du betaler en månedlig husleje på 7.500 kr., som bliver nedsat til 5.500 kr., vil du samlet opnå en samlet årlig nedsættelse på 24.000 kr. fordelt på 12 måneder. Hertil kommer regulering af depositum og forudbetalt leje, samt et eventuelt tilbagebetalingskrav. 

7.3. Det bemærkes, at såfremt et forlig indgås af dig uden vores indblanding, men efter indgåelse af nærværende aftale, anses dette fortsat som et resultat af vores arbejde, og vi vil opgøre et honorar på baggrund af enten det af os opgjorte forventelige resultat eller det indgåede forlig alt efter hvilket resultat der er størst. 

7.4. Såfremt et sådan forlig tilbageholdes, vil honoraret være på medgået tid uden ovenstående begrænsning på 25% af besparelsen samt udlæg af klagegebyrer. 

Tidsbegrænsede lejeaftaler eller uberettigede opsigelse/ophævelse af lejemålet. 

7.5. Vores honorar udgør maksimalt 25 % af besparelsen. Sager om opsigelse eller tilsidesættelse af tidsbegrænsede lejebetingelser svarer til en fordel/sagsværdi for dig svarende til ét (1) års leje. 

Udbetaling 

7.6. Ved sagens afslutning modtager vi ved medhold udlejers indbetaling på dine vegne, hvorefter vores honorar modregnes, og det resterende beløb udbetales til dig. 

Kreditorforfølgning – hvis udlejer ikke betaler. 

7.7. Hvis udlejer ikke kan eller vil betale efter betalingsfristen, indledes retlig inkasso. Der fremsendes påkravsskrivelse, sagen indbringes for fogedretten. Først gives der udlæg i ejendommen og derefter kommer et på tale at sælge ejendommen. Dækker salget ikke gælden, kan det komme på tale at indbringe sagen for skifteretten for at få skyldneren konkurs. I kreditorforfølgningssager betaler vores klient selv retsafgifter, sagsomkostninger og advokatudgifter efter den medgåede tid, og dette er ud over honorar for selve lejesagen. 

7.8. Det er dog vores erfaring, at udlejere betaler deres gæld ved forfaldstid eller efter fornødne inkassoskridt. Vi har endnu ikke til dato oplevet en udlejer, som ikke har betalt det fulde tilkendte beløb til lejeren. 

8. RÅDGIVNINGENS RÆKKEVIDDE OG BEGRÆNSNINGER 

8.1. Den rådgivning vi yder, er målrettet og individuel. Vores rådgivning må ikke anvendes i anden sammenhæng, og vi er alene ansvarlige for den rådgivning, vi yder til betalende kunder/klienter. 

9. RETTIGHEDER 

9.1. Vores kunder kan frit bruge det materiale, vi har udarbejdet for dem, når kunden har betalt honoraret for det udførte arbejde. Ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder tilhører Tjekdinleje.dk /v. Tjek Din Leje ApS medmindre andet skriftligt aftales. Det er herunder aftalt, at vi må gemme data samt, at vi har medrettigheder til sagens data. 

10. FÆRDIGGØRELSE 

10.1. Vi har ansvaret for opgaven til dens afslutning, medmindre kunden forinden da anmoder om at sagen afsluttes. 

11. FREMSENDELSE AF RELEVANTE OPLYSNINGER 

11.1. Kunden har pligt til at give Tjekdinleje.dk /v. Tjek Din Leje ApS alle relevante oplysninger i relation til sagen og kunden indestår samtidig for oplysningernes rigtighed. Modtager vi ikke alle oplysninger fra kunden og/eller er de modtagne oplysninger ikke 

retvisende, og fører dette til sagens hele eller delvise opsigelse/fortabelse, betaler kunden på samme vis som anført i pkt. 7.4 

12. SAGENS OPGIVELSE 

12.1. Opgives en sag af dig inden en klage er indgivet til huslejenævnet, ved eksempelvis egenhændigt helt eller delvist at frafalde dine krav, pålægges du at betale op til 7.500 kr. inkl. moms for hidtil medgået tid. Har vi ikke arbejdet på sagen endnu, eller når honoraret ikke 2.000 kr. inkl. moms, betaler du kun for den tid vi har arbejdet. 

12.2. Opgives en sag af dig efter en klage er indgivet til huslejenævnet, ved eksempelvis egenhændigt helt eller delvist at frafalde dine krav, pålægges du at betale op til 9.995 kr. inkl. moms for hidtil medgået tid. Når såfremt vores samlede medgåede tidsforbrug på sagen er lavere end 9.995 kr. inkl. moms, betaler du kun for den tid vi har arbejdet. 

13. SAGSAKTER 

13.1. Vi opbevarer alle data så længe de er nødvendige for sagens udførelse eller til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. 

14. ANSVAR 

14.1. Vi er ansvarlige for vores rådgivning efter dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Vores ansvar i forbindelse med juridisk rådgivning er begrænset til det beløb der udbetales af vores forsikringsselskab samt vores selvrisiko. 

14.2. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image og lignende. Det gælder også andre former for indirekte tab. 

14.3. Vi hæfter selvsagt ikke for fejl begået af eksterne rådgivere, vi måtte have henvist kunden til, ligesom vi ikke hæfter for fejl begået af underleverandører som vi – efter aftale med kunden – har overladt dele af opgavens løsning til. 

15. KLAGER 

15.1. Vi går meget op i kundetilfredshed. Enhver kritik bedes venligst rettet til kontakt@tjekdinleje.dk. 

16. LOVVALG OG VÆRNETING 

16.1. Enhver tvist mellem os og en kunde, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret ved en kompetent domstol. 

17. OVERFØRSEL AF KAPITAL 

17.1. Såfremt du/i har deponeret midler i forbindelse med en sag, en købesum, modtaget en erstatning eller kompensation eller deponeret en selskabskapital på vores kundekonto, skal vi, 

når formålet er opfyldt eller sagen er afsluttet, snarest muligt modtage en klar skriftlig bankinformation om, hvortil vi kan tilbageføre midlerne via bankoverførsel. 

18. UNDERRETNING 

18.1. Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er vi forpligtede til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Vi må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted. 

April 2022