Forretningsbetingelser

Dette afsnit omhandler de specifikke forretningsbetingelser der gælder for Advokatfirmaet Hedehøj i forbindelse med sager med relation til Tjekdinleje.dk /v. Tjek Din Leje ApS. For at se Advokatfirmaet Hedehøjs almindelige forretningsbetingelser i øvrige sager eller hvis intet andet er aftalt, se venligst dette link.

Forretningsbetingelserne gælder for enhver opgave vi påtager os. Derudover er vi underlagt de advokatetiske regler.

§1 OPGAVEBESKRIVELSE

Ved upload af oplysninger på Tjekdinleje.dk er det aftalt, at vi må kontakte dig efterfølgende. Forinden vi påbegynder arbejdet, får du tilsendt et aftalebrev – af hvilket følger en beskrivelse af opgaven, processen og afregning. Aftalebrevet fremsendes pr. e-mail. I sager, hvor du opnår en lejebesparelse er det aftalt, at vi må bruge dig til reference.

§2 FORTRYDELSESRET

Når du accepterer, samtykker du til, at vi kan påbegynde arbejdet – inden udløbet af den almindelige fortrydelsesfrist. Du giver således afkald på fortrydelsesretten.

§3 INTERESSEKONFLIKTER

Ved upload af oplysninger på Tjekdinleje.dk er det aftalt, at vi må kontakte dig efterfølgende. Forinden vi starter en sag op, tager vi konkret stilling til, om der er nogen form for interessekonflikt. Såfremt der opstår en interessekonflikt undervejs, kan vi blive nødt til at udtræde.

I sager, hvor vi bistår flere parter i et aftaleforhold, kan vi kun bistå jer, så længe I er enige om vilkårene for aftalen. Skulle der opstå uenigheder, kan vi blive nødt til at udtræde.

§4 IDENTIFIKATION

Vi er, som advokater, underlagt hvidvaskloven. Vi er således forpligtet til at validere vores klienters identitet. Valideringen sker ved hjælp af NemID for personer med dansk CPR-nummer, og ved indhentelsen af kopi af enten pas eller kørekort samt adresselegitimation for personer uden dansk CPR-nummer. Vi må ikke påbegynde arbejdet, førend vi har modtaget legitimationsoplysninger.

§5 FORTROLIGHED

Vi har tavshedspligt og behandler enhver oplysning, vi modtager fra vores klienter, fortroligt, når disse alene vedrører advokatopdraget, dog giver klienten tilladelse til at oplysninger udveksles med tjekdinleje.dk /v. Tjek Din Leje ApS jf, § 6. Derudover er al behandling gensidig fortrolig. Gensidig negativ omtale er forbudt og bodsbelagt.

§6 SAMTYKKE TIL DELING AF FORTROLIGE OPLYSNINGER

Som klient gives uigenkaldeligt tilladelse til deling af alle oplysninger mellem TjekDinLeje.dk /v. Tjek Din Leje ApS og Advokatfirmaet Hedehøj, således at oplysninger om eks. dit lejemål, korrespondance, sagens behandling og resultat udveksles mellem de to virksomheder, dog således at oplysningerne behandles med sædvanlig fortrolighed.

§7 HONORAR

Priserne for lejesagerne ses på tjekdinleje.dk’s hjemmeside, og vi har denne særligt fordelagtige prisaftale med Tjekdinleje.dk /v. Tjek Din Leje ApS og deres brugere, hvis der ikke er retshjælpsdækning. Vi bestræber os på at give en fast pris, men det er ikke altid muligt. Det kan være svært på forhånd at anslå omfanget af visse særlige opgavetyper – her giver vi i stedet et estimat.

§8 RÅDGIVNINGENS RÆKKEVIDDE

Den rådgivning vi yder, er målrettet og individuel. Vores rådgivning må ikke anvendes i anden sammenhæng, og vi er alene ansvarlige, for den rådgivning vi yder til betalende klienter.

§9 RETTIGHEDER

Vores klienter kan frit bruge det materiale, vi har udarbejdet for dem, når klienten har betalt honoraret for det udførte arbejde. Ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder tilhører Advokatfirmaet Hedehøj medmindre andet skriftligt aftales. Det er herunder aftalt, at vi må gemme data samt at vi har medrettigheder til sagens data.

§10 FÆRDIGGØRELSE

Vi har ansvaret for opgaven til dens afslutning, medmindre klienten forinden da anmoder om at sagen afsluttes.

§11 SAGSAKTER

Vi opbevarer alle data så længe de er nødvendige for sagens udførelse eller til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser.

§12 ANSVAR

Vi er ansvarlige for vores rådgivning efter dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Vores ansvar i forbindelse med juridisk rådgivning er begrænset til det beløb der udbetales af vores forsikringsselskab samt vores selvrisiko.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image og lignende. Det gælder også andre former for indirekte tab.

Vi hæfter selvsagt ikke for fejl begået af eksterne rådgivere, vi måtte have henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for fejl begået af underleverandører som vi – efter aftale med klienten – har overladt dele af opgavens løsning til.

§13 KLAGER

Vi går meget op i klienttilfredshed. Enhver kritik bedes venligst rettet til dmt@advokatdaniella.dk.

Såfremt vi ikke kan løse sagen i mindelighed, kan der indgives en klage til Advokatnævnet.

§14 LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem os og en klient, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret ved en kompetent domstol.

§15 OVERFØRSEL AF KAPITAL

Såfremt du/i har deponeret midler i forbindelse med en sag, en købesum, modtaget en erstatning eller kompensation eller deponeret en selskabskapital på vores klientkonto, skal vi, når formålet er opfyldt eller sagen er afsluttet, snarest muligt modtage en klar skriftlig bankinformation om, hvortil vi kan tilbageføre midlerne via bankoverførsel. I alle tilfælde af selskabsstiftelse kan vi kun overføre selskabskapitalen til en erhvervskonto i selskabets navn, og i andre tilfælde alene til en konto som tilhører vores klient.

§16 UNDERRETNING

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er vi som din advokater forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Vi må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Du kan læse mere om de advokatetiske regler ved at følge dette link.

April 2019