Advokater, regulering og forsikring

Advokatfirmaet Hedehøj (”Hedehøj”) er etableret på følgende adresser:

  • Søllerødgade 33, 2200 København N
  • Bredgade 66, 2. sal, 1260 København K


Vi kan kontaktes på telefonnummer (lejesager) + 45 71 75 00 00 og + 45 89 88 56 04 og på e-mailadresserne kontakt@tjekdinleje.dk, samt for de tilknyttede juridiske medarbejdere mg@advokatdaniella.dk og dmt@advokatdaniella.dk.

Vores CVR-nummer er: 37091820

Advokatfirmaet Hedehøj er organiseret som personselskab.

Advokatfirmaet Hedehøj har klientbankkonti i Jyske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Hedehøj er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater og ansatte hos Advokatfirmaet Hedehøj er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Hedehøj, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Hedehøj anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Hedehøj er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Hedehøj og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet Hedehøj advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Vores advokatansvarsforsikring:
En advokatansvarsforsikring er en forsikring, som alle advokater og advokatselskaber har pligt til at tegne. Reglerne om ansvarsforsikringen findes i § 61 i Advokatsamfundets vedtægt.

Ansvarsforsikringen skal dække det eventuelle erstatningsansvar, man som advokat måtte ifalde for formueskade påført en tredjemand ved enhver form for uagtsomhed, der skyldes advokaten eller dennes personale.

Ansvarsforsikringen skal som minimum have en dækningssum på kr. 2,5 millioner og Advokatsamfundet holder tilsyn med alle registrerede oplysninger om forsikringsforhold vedrørende advokater.

Advokatfirmaet Hedehøj er forsikret i henhold til ovenstående.

Garantens kontaktoplysninger:
HDI Global SE Denmark Branch
Indiakaj 6, 1. Sal
DK-2100 København
Telefon: 33 36 95 95